Wczytuję dane...
Regulamin

O nas 

Hurtownia Ofertoland.pl" („my”, „nas”, „nasz”) oferuje swoje produkty za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w domenie www.ofertoland.pl („Hurtownia”). 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Was (klientów przeglądających zawartość Sklepu lub składających zamówienia) z naszej Hurtowni, składania zamówień na oferowane przez nas produkty oraz warunki ich dostawy lub ich reklamowania. Treść Regulaminu możesz zapisać (CTRL + S) lub wydrukować (CTRL + P) korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej. 

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić poprzez email: hurt@oferoland.pl

Poniżej znajdziesz pełne dane adresowe oraz rejestrowe naszej firmy: 
Global Distribution Sp. z o. o.
58-306 Wałbrzych ul. Uczniowska 16
KRS 0001020413, REGON 524357222, NIP 8863026268

Zakładając konto w naszej Hurtowni akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności (której treść możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i nie dokonuj zakupu naszych produktów, jeżeli nie akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu – zostaniesz o tym poinformowany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu na niniejszej podstronie. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Hurtowni. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie. 

Sprzedawane przez nas produkty 

Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 

Założenie konta w Hurtowni 

Nabycie oferowanych przez nas towarów wymaga założenia konta w Hurtowni albo podania danych osobowych oraz danych dot. adresu dostawy przy zakupie danego produktu. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu kolejnego zamówienia. 

Założenie konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła do konta. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć pełne i aktualne informacje o swojej firmie. 

Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Hurtowni na nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Hurtowni. 

Możesz zarejestrować się w naszej Hurtowni e oraz nabywać oferowane produkty, jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz nabywać produkty dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. 

Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu, powinieneś być uprawniony do korzystania z Hurtowni oraz do działania w ich imieniu. 

Po utworzeniu konta, będziesz mógł w profilu konta podać dodatkowe informacje, np. adresy dostawy lub numery kontaktowe lub określić preferowaną formę płatności. 

Składanie zamówień 

Kliknięcie przycisku Potwierdź powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Ciebie potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy uiszczoną przez Ciebie cenę. Jeżeli taka będzie Twoja wola, możemy także zmienić zamówienie, dostarczając Ci inny, wybrany przez Ciebie produkt i dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Zastrzegamy, że zamówione produkty wysyłamy po opłaceniu pełnej ich ceny. 

Zamówienia realizujemy na terenie Polski.  

W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami netto i brutto zawierającymi podatek VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą własnością. 

Składając zamówienie będziesz mógł wybrać jedną z oferowanych przez nas opcji dostawy. Zostaniesz również poinformowany o jej koszcie przed złożeniem zamówienia. 

W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności. 

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Ciebie do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. 

Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa karty kredytowej. 

Prawa własności intelektualnej 

Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie odzwierciedlają produkty oferowane przez nas w Hurtowni. Zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktów były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Wszelkie prawa do Hurtowni oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków towarowych, domeny, formy, grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych partnerów handlowych. 

Przesłane informacje 

Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników  Hurtowni jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie Regulaminu. 

Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Hurtowni, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek odpowiedzialność. 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Hurtowni 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Hurtowni są następujące: 

  1. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet; 
  1. Przeglądarka internetowa. 

 

Procedura reklamacji 

Każdą reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Hurtowni lub poprzez e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie. 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na Twoja korzyść naprawimy lub wymienimy reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwrócimy Ci należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Możesz zamiast zaproponowanego przez nas sposobu usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. 

Produkty sprzedawane w naszej Hurtowni mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Hurtowni produkty. 

W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. 

Procedura zwrotów 

Towar zamawiany w Hurtowni w relacjach B2B nie podlega zwrotowi. 

Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w relacjach B2B.  

Postanowienia końcowe  

W Hurtowni zastrzegamy sobie prawo do:  

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Hurtowni w ciągu dnia,  
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty Hurtowni,  
  • wprowadzania nowych towarów do oferty Hurtowni,  
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Hurtowni,  

Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów 

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, Zasady korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz sprawdzić pod adresem: 
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php   

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Przykładowo, przysługują Ci następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

  1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 
  1. Wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspekcji handlowej); 
  1. Pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).